Bài 1, bài 2 Tiết 126 trang 136 sgk Toán 4


Kiến thức cần nhớ Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau Bài 2 Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

Kiến thức cần nhớ

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau:

Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

+ Giải bài tập

Bài 1: Viết phân số đảo ngược của mỗi phân số sau:

\(\frac{2}{3} ;\frac{4}{7};\frac{3}{5};\frac{9}{4};\frac{10}{7}\)

Giải

Phân số đảo ngược của các phân số : \(\frac{2}{3} ;\frac{4}{7};\frac{3}{5};\frac{9}{4};\frac{10}{7}\) lần lượt là: \(\frac{3}{2} ;\frac{7}{4};\frac{5}{3};\frac{4}{9};\frac{7}{10}\)

Bài 2. Một hình chữ nhật có diện tích \(\frac{2}{3}\) m2 , chiều rộng \(\frac{3}{4}\)m. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó.

Giải

Chiều dài của hình chữ nhật đó bằng:

\(\frac{2}{3}\) : \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{8}{9}\)(m)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay