Bài 1, bài 2 Tiết 105 trang 108 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.4 trên 17 phiếu

Kiến thức cần nhớ, bài 1 bài 2 nhìn vào bảng và trả lời câu hỏi

Kiến thức cần nhớ

Một năm có 12 tháng

Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày.

Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày

Tháng 2 có 28 ngày hoặc 29 ngày

Giải bài tập

Bài 1. Trả lời các câu hỏi sau đây:

Tháng này là tháng mấy? tháng sau là tháng mấy?

Tháng 1 có bao nhiêu ngày                 tháng 7 có bao nhiêu ngày?

Tháng 3 có bao nhiêu ngày          tháng 10 có bao nhiêu ngày?

Tháng 6 có bao nhiêu ngày? Tháng 11 có bao nhiêu ngày?

Giải

Học sinh tự trả lời

Tháng 1 có 31ngày                     Tháng 7 có 31 ngày

Tháng 3 có 31 ngày                    Tháng 10 có 31 ngày

Tháng 6 có 30 ngày                   Tháng 11 có 30 ngày

Bài 2. Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005

 

8

Thứ hai

1

8

15

22

29

Thứ ba

2

9

16

23

30

Thứ tư

3

10

17

24

31

Thứ năm

4

11

18

25

 

Thứ sáu

5

12

19

26

 

Thứ bảy

6

13

20

27

 

Chủ nhật

7

14

21

28

 

Xem tờ lịch rồi trả lời các câu hỏi sau:

Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ mấy?

Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày thứ mấy?

Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật?

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

Giải

Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ sáu

Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày 31 và là ngày thứ tư

Tháng 8 có bốn ngày chủ nhật. đó là những ngày : 7, 14, 21, 28 tháng 8

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28 tháng 8.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan