Bài 1, bài 2 Tiết 10 trang 11 sgk Toán 3


Bài 1 tính, bài 2 khoanh tròn vào số vịt trong hình

Bài 1. Tính 

a) 5 x 3 + 132;         b) 32 : 4 + 106;            c) 20 x 3 : 2

Bài 2. Đã khoanh tròn vào   số con vịt trong hình nào ?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 5 x 3 + 132 = 15 + 132 = 147

b) 32 : 4 + 106 = 8 + 106 

c) 20 x 3 : 2 = 60 : 2 = 30

Bài 2. Đã khoanh vào  số con vịt ở trong hình a 

Có bốn cột, khoanh vào 1 cột).