Bài 1, bài 2, bài 4 trang 78, 79 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 4: Viết phép toán thích hợp.

Bài 1: Tính:

                                    

a.                    b.                 c.                    d.                     đ.

                                      

e.                   f.                   g.                     h.                     i.

Bài 2: Tính:

8  + 1 =                    7 + 2 =                    6 + 3 =                     5 + 4 =

9 - 1 =                     9 - 2 =                     9 - 3 =                     9 - 4 =

9 - 8 =                     9 - 7 =                     9 - 6 =                     9 - 5 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

                 

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 8.                                e. Kết quả bằng 3.

b. Kết quả bằng 7.                                f. Kết quả bằng 2.

c. Kết quả bằng 6.                                g. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 5.                                h. Kết quả bằng 0.

đ. Kết quả bằng 4.                                i. Kết quả bằng 9.

Bài 2:

8  + 1 = 9                  7 + 2 = 9                    6 + 3 = 9                     5 + 4 = 9

9 - 1 = 8                    9 - 2 = 7                    9 - 3 = 6                     9 - 4 = 5

9 - 8 = 1                    9 - 7 = 2                    9 - 6 = 3                     9 - 5 = 4

Bài 4: 

Phép tính thích hợp là: 9 - 4 = 5.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan