Bài 1, bài 2, bài 3 trang 85 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

a) 

10 - 2 =           10 - 4 =            10 - 3 =               10 - 7 =                   10 - 5 =

10 - 9 =           10 - 6 =            10 - 1 =               10 - 0 =                    10 - 10 =

b) 

                                  

a.                 b.                c.                       d.                   e.                   f.

Bài 2: Số ?

5 + .... = 10                 .... - 2 = 6                10 - .... = 4                 2 + .... = 9

8 - .... = 1                   .... + 0 = 10              10 - ....= 8                  4 + .... = 7

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

a)                            b) 

Bài giải:

Bài 1: 

10 - 2 = 8        10 - 4 = 6           10 - 3 = 7             10 - 7 = 3                 10 - 5 = 5

10 - 9 = 1        10 - 6 = 4           10 - 1 = 9             10 - 0 = 10               10 - 10 = 0

b) 

a. Kết quả bằng 5.

b. Kết quả bằng 6.

c. Kết quả bằng 2.

d. Kết quả bằng 7.

e. Kết quả bằng 8.

f. Kết quả bằng 4.

Bài 2:

5 + 5 = 10                 8 - 2 = 6                10 - 6 = 4                 2 + 7 = 9

8 - 7 = 1                 10 + 0 = 10              10 - 2 = 8                  4 + 3 = 7

Bài 3:

a) 7 + 3 = 10.

b) 10 - 2 = 8.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan