Bài 1, bài 2, bài 3 trang 81 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?, Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

a)                             a.                  b.                   c.                   d.                   e.                 f.

b) 

1 + 9 =               2 + 8 =                    3 + 7 =                   4 + 6 =

9 + 1 =               8 + 2 =                    7 + 3 =                   6 + 4 =

9 - 1 =               8 - 2 =                     7 - 3 =                   6 - 3 =

Bài 2: Số ? 

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

                

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả bằng 10.

b. Kết quả bằng 10.

c. Kết quả bằng 10.

d. Kết quả bằng 10.

đ. Kết quả bằng 10.

e. Kết quả bằng 10.

b) 

1 + 9 = 10               2 + 8 = 10                     3 + 7 = 10                  4 + 6 = 10

9 + 1 = 10               8 + 2 = 10                     7 + 3 = 10                  6 + 4 = 10

9 - 1 = 8                 8 - 2 = 6                       7 - 3 = 4                    6 - 3 = 3

Bài 2:

Điền lần lượt từ trái sang phải: Viết số 7 trong hình vuông thứ nhất.

Viết số 7 vào hình tam giác thứ nhất.

Viết số 6 vào hình tròn thứ nhất.

Viết số 4 vào hình vuông thứ 2.

Viết số 8 vào hình tam giác thứ 2.

Viết số 9 vào hình tròn thứ 2.

Viết số 10 vào hình cuối cùng.

Bài 3:

Phép tính thích hợp là: 6 + 4 = 10.