Bài 1, bài 2, bài 3 trang 56 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

4 - 1 =                              4 - 2 =                      3 + 1 =                      1 + 2 =

3 - 1 =                              3 - 2 =                      4 - 3 =                       3 - 1 = 

2 - 1 =                              4 - 3 =                      4 - 1 =                       3 - 2 =

Bài 2: Tính

                                                 

a.                    b.                     c.                       d.                      e.                     f.

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

          

Bài giải:

Bài 1:

4 - 1 = 3                               4 - 2 = 2                      3 + 1 = 4                     1 + 2 = 3

3 - 1 = 2                               3 - 2 = 1                      4 - 3 = 1                      3 - 1 = 2

2 - 1 = 1                               4 - 3 = 1                      4 - 1 = 3                      3 - 2 = 1

Bài 2.

a. Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 3.

c. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 1.

e. Kết quả bằng 1.

f. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

4 - 3 = 1.