Bài 1, bài 2, bài 3 trang 54 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

2 - 1 =                     3 - 1 =                     1 + 1 =                1 + 2 =

3- 1  =                     3 - 2 =                     2 - 1 =                 3 - 2 = 

3 -2 =                      2 - 1 =                     3 - 1 =                 3 - 1 =

Bài 2: Tính:

                                            

a.                                      b.                                     c.

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

                      

Bài giải:

Bài 1:

2 - 1 = 1                     3 - 1 = 2                      1 + 1 = 2               1 + 2 = 3

3 - 1  = 2                    3 - 2 = 1                    2 - 1 = 2                  3 - 2 = 1

3 - 2 =  1                    2 - 1 = 1                    3 - 1 = 2                  3 - 1 = 2

Bài 2:

a. Kết quả bằng 1.

b. Kết quả bằng 1.

c. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

Phép tính là: 3 - 2 = 1.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan