Bài 1, bài 2, bài 3 trang 44 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài 3: Nối phép tính với số thích hợp.

Bài 1: Tính:

1 + 1 = 

1 + 2 = 

2 + 1 =

Bài 2: Tính:

                                   

a                                   b                                   c

Bài 3: Nối phép tính với số thích hợp:

                                          

Hình 1                                  Hình 2                                 Hình 3

Bài giải:

Bài 1:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

Bài 2:

a. Ghi kết quả bằng 2.

b. Ghi kết quả bằng 3.

c. Ghi kết quả bằng 3.

Bài 4:

Hình 1 nối với số 3.

Hình 2 nối với số 2.

Hình 3 nối với số 3.