Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk toán lớp 1


Bài 1: Số ?,Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống,Bài 3: Lan gấp được 10 cái thuyền..

Bài 1: Số ?

2 = 1 + ....                      8 = 7 + ......                           9 = 5 + .....

3 = 2 + ....                      8 = .... + 2                             9 = /// + 3

5 = 4 + ...                       8 = .... + 4                            10 = .... + 4

7 = ... + 2                       6 = 4 + ....                            10 = 8 + ....

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

              

Hình 1                             Hình 2                                    Hình 3

           

Hình 3                                                      Hình 4

Bài 3: Lan gấp được 10 cái thuyền, Lan cho em 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn mấy cái thuyền ?

Bài giải:

Bài 1:

2 = 1 + 1                     8 = 7 + 1                             9 = 5 + 4

3 = 2 + 1                     8 = 6 + 2                             9 = 6 + 3

5 = 4 + 1                     8 = 4 + 4                            10 = 6 + 4

7 = 5 + 2                     6 = 4 + 2                            10 = 8 + 2

Bài 2:

Hình  1: Viết số 9 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 4 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 10 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 6 sau đó viết số 9 vào ô trống.

Hình 5: Viết số 6 sau đó viết số 4 vào ô trống.

Bài 3:

Số thuyền Lan còn lại là:

10 - 4 = 6 (cái thuyền)

Đáp số: 6 cái thuyền.