Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Số ?

Bài 1: Tính:

2 + 1 =        3 + 1 =         4 + 1 =               5 + 1 =              6 + 1 =            7 + 1 =

2 + 2 =        3 + 2 =         4 + 2 =               5 + 2 =              6 + 2 =            7 + 2 =

2 + 3 =        3 + 3 =         4 + 3 =               5 + 3 =              6 + 3 =            7 + 3 =

2 + 4 =        3 + 4 =         4 + 4 =               5 + 4 =              6 + 4 =            7 + 3 =

2 + 5 =        3 + 5 =         4 + 5 =               5 + 5 =                                    8 + 1 =                 

2 + 6 =        3 + 6 =                                                                                8 + 2 =

2 + 7 =        3 + 7 =  

2 + 8 =                                                                                                  9 + 1 =

Bài 2: Tính:

a)

6 + 2 =        1 + 9 =          3 + 5 =              2 + 8 =                4 + 0 =

2 + 6 =        9 + 1 =          5 + 3 =              8 + 2 =                0 + 4 =

b)

7 + 2 + 1 =                           8 + 1 + 1 =                           9 + 1 + 0 =

5 + 3 + 1 =                           4 + 4 + 0 =                           1 + 5 + 3 =

3 + 2 + 2 =                           6 + 1 + 3 =                           4 + 0 + 5 =

Bài 3: Số  ?

3 +....=7                   6 - ....= 1                   ....+ 8 = 8

...+ 5 = 10                9 - ....= 3                     9 - 7 = ....

8 + ...= 9                  5 + ... = 9                   5 - ... = 5

Bài giải:

Bài 1:

2 + 1 = 3         3 + 1 = 4       4 + 1 = 5       5   + 1 = 6         6 + 1 = 7          7 + 1 = 8

2 + 2 = 4         3 + 2 = 5       4 + 2 = 6       5 + 2 = 7           6 + 2 = 8          7 + 2 = 9

2 + 3 = 5         3 + 3 = 6       4 + 3 = 7       5 + 3 = 8          6 + 3 = 9          7 + 3 = 10

2 + 4 = 6         3 + 4 = 7       4 + 4 = 8       5 + 4 = 9          6 + 4 = 10        7 + 3 = 10

2 + 5 = 7         3 + 5 = 8        4 + 5 = 9        5 + 5 = 10                            8 + 1 = 9                 

2 + 6 = 8        3 + 6 = 9                                                                        8 + 2 = 10

2 + 7 = 9        3 + 7 = 10 

2 + 8 = 10                                                                                           9 + 1 = 10

Bài 2: 

a)

6 + 2 = 8       1 + 9 = 10          3 + 5 = 8             2 + 8 = 10               4 + 0 = 4

2 + 6 = 8       9 + 1 = 10          5 + 3 = 8              8 + 2 = 10               0 + 4 = 4

b)

7 + 2 + 1 = 10                       8 + 1 + 1 = 10                           9 + 1 + 0 = 10

5 + 3 + 1 = 9                         4 + 4 + 0 = 8                            1 + 5 + 3 = 9

3 + 2 + 2 = 7                         6 + 1 + 3 = 10                           4 + 0 + 5 = 9

Bài 3:

3 + 4 = 7                    6 - 5 = 1                   0 + 8 = 8

5 + 5 = 10                9 - 6   = 3                    9 - 7 = 2

8 + 1 = 9                  5 + 4  = 9                    5 - 0  = 5