Bài 1, bài 2, bài 3 trang 156 sgk toán lớp 2


Bài 1: Tính,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu).

Bài 1: Tính:

                     

a.                   b.                    c.                   d.                  e.

                       

f.                   g.                    h.                  i.                     j.

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 832 + 152                             257 + 321

b) 641 + 307                             936 + 23

Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 200 + 100 = 300             500 + 100 =                          200 + 200 =

500 + 200 =                       300 + 100 =                          500 + 300 =

300 + 200 =                       600 + 300 =                          800 + 100 =

b) 800 + 200 = 1000

400 + 600 =                                    500 + 500 =

Bài giải:

Bài 1: 

a. Kết quả bằng 686

b. Kết quả bằng 799

c. Kết quả bằng 857

d. Kết quả bằng 268

e. Kết quả bằng 577

f. Kết quả bằng 827

g. Kết quả bằng 439

h. Kết quả bằng 199

i. Kết quả bằng 380

j. Kết quả bằng 787

Bài 2:

a)                   

b)             

Bài 3:

a) 200 + 100 = 300             500 + 100 = 600                        200 + 200 = 400

500 + 200 = 700                 300 + 100 = 400                        500 + 300 = 800

300 + 200 = 500                 600 + 300 = 900                        800 + 100 = 900

b) 800 + 200 = 1000

400 + 600 = 1000                                   500 + 500 = 1000

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2009er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2009.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2009.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2009.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan