Bài 1, bài 2, bài 3 trang 154, 155 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,Bài 2: Đặt tính rồi tính,Bài 3: Lớp 1A trồng được 35 cây

Bài 1: Tính:

                  

a.                b.               c.               d.                  e.                  f.

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

35 + 12                      60 + 38                        6 + 43

41 + 34                      22 + 40                        54 + 2

Bài 3: Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây. Hỏi hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây ?

Bài giải:

Bài 1: 

a. Kết quả bằng 88.

b. Kết quả bằng 96.

c. Kết quả bằng 58.

d. Kết quả bằng 86.

e. Kết quả bằng 68.

f. Kết quả bằng 19.

Bài 2:

35 + 12 = 47                      60 + 38 = 98                       6 + 43 = 49

41 + 34 = 75                      22 + 40 = 62                      54 + 2 = 56

Bài 3: 

Số cây cả hai lớp trồng được là:

35 + 50 = 85 (cây) 
Đáp số: 85 cây.