Bài 1, bài 2, bài 3 trang 136 sgk toán lớp 2


Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Tính,Bài 3:a) Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh ?

Bài 1: Tính nhẩm:

a) 2 x 4 =                     3 x 5 =                     4 x 3 =                5 x 2 =

    8 : 2 =                    15 : 3 =                   12 : 4 =               10 : 5 =

    8 : 4 =                    15 : 5 =                   12 : 3 =               10 : 2 =

b)

2cm x 4 =                     10cm : 5 =                       4cm x 2 =

5dm x 3 =                     12cm : 4 =                       8cm : 2 =

   4l x 5 =                        18l : 3 =                      10dm : 2 =

Bài 2: Tính:

a) 3 x 4 + 8 =                                    b) 2 : 2 x 0 =

 3 x 10 - 14 =                                        0 : 4 + 6 =

Bài 3:a) Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh ?

b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm ?

Bài giải:

Bài 1:

a) 2 x 4 = 8                     3 x 5 = 15                4 x 3 = 12               5 x 2 = 10

    8 : 2 = 4                    15 : 3 = 5                12 : 4 = 3               10 : 5 = 2

    8 : 4 = 2                    15 : 5 = 3                12 : 3 = 4               10 : 2 = 5

b)

2cm x 4 = 8cm                   10cm : 5 = 2cm                     4cm x 2 = 8cm

5dm x 3 = 15dm                 12cm : 4 = 3cm                      8cm : 2 = 4cm

   4l x 5 = 20l                        18l : 3 = 6l                       10dm : 2 = 5dm.

Bài 2:

a) 3 x 4 + 8 = 12 + 8 = 20                                  b)    2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 1

 3 x 10 - 14 = 30 - 14 = 16                                        0 : 4 + 6 = 0 + 6 = 6

Bài 3: 

a) Số học sinh trong mỗi nhóm là:

12 : 4 = 3 (học sinh)

Đáp số: 3 học sinh

b) Số nhóm học sinh là:

12 : 3 = 4 (nhóm)

Đáp số: 4 nhóm