Bài 1, bài 2, bài 3 trang 112 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

                  

a.                  b.                  c.                  d.                đ

                  

 e.                   f.                   g.                   h.                    i.

Bài 2: Tính nhẩm:

15 - 5 =                         11 - 1 =                      16 - 3 =

12 - 2 =                         18 - 8 =                      14 - 4 =

13 - 2 =                         17 - 4 =                      19 - 9 =

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Có: 15 cái kẹo

Đã ăn: 5 cái kẹo

Còn:....cái kẹo ?

Bài giải:

Bài 1: 

a. Kết quả bằng 10.

b. Kết quả bằng 10.

c. Kết quả bằng 10.

d. Kết quả bằng 10.

đ. Kết quả bằng 10.

e. Kết quả bằng 10.

f. Kết quả bằng 10.

g. Kết quả bằng 10.

h. Kết quả bằng 10.

i. Kết quả bằng 12.

Bài 2:

15 - 5 = 10                      11 - 1 = 10                      16 - 3 = 13

12 - 2 = 10                      18 - 8 = 10                      14 - 4 = 10

13 - 2 = 11                      17 - 4 = 13                      19 - 9 = 10

Bài 3:

Phép tính thích hợp là: 15 - 5 = 10.