Bài 1, bài 2, bài 3 trang 112 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

                  

a.                  b.                  c.                  d.                đ

                  

 e.                   f.                   g.                   h.                    i.

Bài 2: Tính nhẩm:

15 - 5 =                         11 - 1 =                      16 - 3 =

12 - 2 =                         18 - 8 =                      14 - 4 =

13 - 2 =                         17 - 4 =                      19 - 9 =

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Có: 15 cái kẹo

Đã ăn: 5 cái kẹo

Còn:....cái kẹo ?

Bài giải:

Bài 1: 

a. Kết quả bằng 10.

b. Kết quả bằng 10.

c. Kết quả bằng 10.

d. Kết quả bằng 10.

đ. Kết quả bằng 10.

e. Kết quả bằng 10.

f. Kết quả bằng 10.

g. Kết quả bằng 10.

h. Kết quả bằng 10.

i. Kết quả bằng 12.

Bài 2:

15 - 5 = 10                      11 - 1 = 10                      16 - 3 = 13

12 - 2 = 10                      18 - 8 = 10                      14 - 4 = 10

13 - 2 = 11                      17 - 4 = 13                      19 - 9 = 10

Bài 3:

Phép tính thích hợp là: 15 - 5 = 10.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan