Bài 1, bài 2, bài 3 trang 105, 106 sgk toán lớp 1


Bài 1: Viết số,Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống,Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp.

Bài 1: Viết số:

a) Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.

b) 

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

             

Hình 1                                              Hình 2

              

Hình 3                                              Hình 4

Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp:

                   

Hình 1                                                                  Hình 2

                          

Hình 3                                                                  Hình 4

Bài giải:

Bài 1:

a) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

b) Viết lần lượt các số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vào ô trống.

Bài 2:

Hình 1: Viết số 16 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 18 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 17 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 19 vào ô trống.

Bài 3.

Hình 1 nối với số 16.

Hình 2 nối với số 18.

Hình 3 nối với số 15.

Hình 4 nối với số 19.


Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan