Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 72 trang 73 sgk Toán 3


Bài 1 tính bài 2 một năm có 365 ngày bài 3 điền vào ô trống

1. Tính 

2. Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Giải:

Thực hiện phép chia ta có:

365 : 7 = 52 (dư 1 )

Vậy năm đó có 52 tuần lễ và 1 ngày

3.

Giải

a) Điền Đ vào ô trống

b) Điền S vào ô trống