Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 71 trang 72 sgk Toán 3


Tính bài 2 có 234 học sinh xếp hàng bài 3 viết theo mẫu

1. Tính

 

2.Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi tất cả bao nhiêu hàng?

Giải:

Số hàng có tất cả là:

234 : 9 = 26 (hàng).

3. Viết (theo mẫu).

Số đã cho

432m

888kg

600 giờ

312 ngày

Giảm 8 lần

432m : 8 = 54m

 

 

 

Giảm 6 lần

432m : 6 = 72m

 

 

 

 Giải:

Số đã cho

432m

888kg

600 giờ

312 ngày

Giảm 8 lần

432m : 8 = 54m

888kg : 8 = 11kg

600 giờ : 8 = 75 giờ

312 ngày : 8 = 39 ngày

Giảm 6 lần

432m : 6 = 72m

888kg : 6 = 148 kg

600 giờ : 6 = 100 giờ

312 ngày : 6 = 52 ngày.