Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 66 trang 67 sgk Toán 3


Điền dấu < , =, > vào chỗ chấm...

1. Điền dấu < , =, > vào chỗ chấm.

744g…. 474g                             305g…350g

400g + 8g …480g                     450g…500g – 40g.

1kg…900g   + 5 g                     760g + 240g …1kg

Giải:

744g  > 474g                             305g < 350g

400g + 8g < 480g                     450g <  500g – 40g.

1kg > 900g   + 5 g                     760g + 240g  = 1kg

2. Mẹ Hà mua 4 gói kẹo và 1 gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng 130g và gói bánh cân nặng 175g. Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh?

Giải:

4 gói kẹo cân nặng là:

130 x 4 = 520 (g)

Cả kẹo và bánh mẹ mua cân nặng là:

520 + 175 = 695 (g).

3. Cô Lan có 1kg đường, cô đã dùng làm bánh hết 400g. Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào 3 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường ?

Giải:

1kg = 1000g

Số đường còn lại cân nặng là:

1000 – 400 = 600 (g)

Mỗi túi đường nhỏ cân nặng là:

600 : 3 = 200 (g)