Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 66 trang 67 sgk Toán 3


Điền dấu < , =, > vào chỗ chấm...

Bài 1. Điền dấu \(< , =, >\) vào chỗ chấm.

\(744g…. 474g\)                             \(305g…350g\)

\(400g + 8g …480g\)                       \(450g…500g – 40g\)

\(1kg…900g   + 5 g\)                       \(760g + 240g …1kg\)

Giải:

\(744g  > 474g\)                             \(305g < 350g\)

\(400g + 8g < 480g\)                      \(450g <  500g – 40g\)

\(1kg > 900g   + 5 g\)                     \(760g + 240g  = 1kg\)

Bài 2. Mẹ Hà mua \(4\) gói kẹo và \(1\) gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng \(130g\) và gói bánh cân nặng \(175g\). Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh?

Giải:

\(4\) gói kẹo cân nặng là:

\(130 \times 4 = 520 (g)\)

Cả kẹo và bánh mẹ mua cân nặng là:

\(520 + 175 = 695 (g)\).

Bài 3. Cô Lan có \(1kg\) đường, cô đã dùng làm bánh hết \(400g\). Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào \(3\) túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường ?

Giải:

\(1kg = 1000g\)

Số đường còn lại cân nặng là:

\(1000 – 400 = 600 (g)\)

Mỗi túi đường nhỏ cân nặng là:

\(600 : 3 = 200 (g)\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay