Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 64 trang 64 sgk Toán 3


Tính nhẩm :

1. Tính nhẩm :

9 x 1 =                  9 x 5 =               9 x 4 =                9 x 10 =

9 x 2 =                  9 x 7 =               9 x 8 =                9 x 0 =

9 x 3 =                  9 x 9 =               9 x 6 =                0 x 9 =

9 x 2 =                  9 x 5 =               9 x 8 =                9 x 10 =

2 x 9 =                 5 x 9 =                8 x 9 =               10 x 9 =

Giải :

9 x 1 =    9               9 x 5 =    45           9 x 4 =   32             9 x 10 = 90

9 x 2 =  18               9 x 7 =    63           9 x 8 =   72             9 x 0 = 0

9 x 3 =   27              9 x 9 =   81            9 x 6 =    54            0 x 9 = 0

9 x 2 =    18             9 x 5 =     45          9 x 8 =     72           9 x 10 = 90

2 x 9 =     18            5 x 9 =   45             8 x 9 =    72           10 x 9 = 90

2. Tính :

9 x 3 + 9                        9 x 8 + 9

9 x 4 + 9                         9 x 9 + 9

Giải:

9 x 3 + 9  = 27 + 9 = 36                      

9 x 4 + 9  = 36 + 9 = 45                      

9 x 8 + 9 = 72 + 9 = 81

9 x 9 + 9 = 81 + 9 = 90

3. Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô?

Giải:

Số xe ô tô của 3 đội còn lại là:

9 x 3 = 27 (xe)

Số xe ô tô của công ty là:

10 + 27 = 37 (xe).