Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 48 trang 49 sgk Toán 3


Bài 1 tính nhẩm bài 2 đặt tính rồi tính

Bài 1.Tính nhẩm:

 

6 x 9 =

 28 : 7 =

7 x 7 =

56 : 7 =

7  x 8 =

36 : 6 =

6 x 3 =

48 : 6 =

6 x 5 =

42 : 7 =

7 x 5 =

40 : 5 =

Giải:

Học sinh tự nhẩm và ghi kết quả như sau:

6 x 9 = 54

 28 : 7 = 4

7 x 7 = 49

56 : 7 = 8

7  x 8 = 40

36 : 6 = 6

6 x 3 = 18

48 : 6 = 8

6 x 5 = 30

42 : 7 = 6

7 x 5 = 35

40 : 5 = 8

 

Bài 2. Tính

 Bài 3. Số

 4m 4dm = …dm                                 2m 14cm = …cm

 1m 6dm = …dm                                 8m 32cm = …cm

Giải:

 4m 4dm = 44dm                                 2m 14cm = 214cm

 1m 6dm = 16dm                                 8m 32cm = 832cm