Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 28 trang 28 sgk Toán 3


Bài 1 bài 2 đặt tính rồi tính bài 3 một quyển truyện có 84 trang

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a) 48 : 2           84 : 4          55 : 5                  96 : 3

b) Đặt tính rồi tính theo mẫu:

54 : 6        48 : 6                   35 : 5                   27 : 3

Giải:

Bài 2. Tìm  của: 20 cm; 40 km; 80 kg.

Giải:

 của 20 cm là 20 : 4 = 5 (cm)

 của 40 km là 40 : 4 = 10 (km)

+ của 80 kg là 80 : 4 = 20 (kg).

Bài 3. Một quyển truyện có 84 trang. My đã đọc được  số trang. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trang?

Giải:

My đã đọc được số trang là:

84 : 2 = 42 (trang)

Bài viết liên quan