Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 23 trang 22 sgk Toán 3


Bài 1 tính bài 2 đặt tính rồi tính bài 3 mỗi ngày có 24 giờ

Bài 1. Tính

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 38 x 2           b) 53 x 4               c) 84 x 3

   27 x 6                45 x 5                   32 x 4

Giải

Bài 3. Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?

Giải:

Số giờ của 6 ngày là:

24 x 6 = 144 ( giờ)