Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 2 trang 4 sgk Toán 3


Bài 1 tính nhẩm, bài 2 đặt tính rồi tính, bài 3 giải bài toán dựa vào tóm tắt...

Bài 1. Tính nhẩm:

400 + 300 =

500 + 40 =

100 + 20 + 4 =

700 – 300 =

540 – 40 =

300 + 60 + 7 =

700 – 400 =

540 – 500 =

800 + 10 + 5 =

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

352 + 416;     732 – 511 ;     418 + 201 ;    395 – 44.

Bài 3. Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Bài 1

400 + 300 = 700

500 + 40 = 540

100 + 20 + 4 = 124

700 – 300 = 400

540 – 40 = 500

300 + 60 + 7 = 367

700 – 400 = 300

540 – 500 = 40

800 + 10 + 5 = 815

Bài 3

Số học sinh khối lớp  Hai là :

245 – 32 = 213 ( học sinh).