Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 163 trang 170 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Bài 1 tính nhẩm bài 2 đặt tính rồi tính Bài 3. Một kho hàng có 8000 bóng đèn

Bài 1. Tính nhẩm

a. 50000 + 20000                             b. 25000 +  3000

    80000 – 40000                                 42000 – 2000

c. 20000 x 3                                     d. 120000 x 2

   60000 : 2                                             36000 : 6

Giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

50000 + 20000    = 70000                      

25000 +  3000 =  28000

80000 – 40000   = 40000                   

42000 – 2000 = 40000

20000 x 3   = 60000                  

120000 x 2 = 24000

60000 : 2   = 30000                              

36000 : 6 = 6000

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 39178 + 25706        b) 86271 – 43954       c) 412 x 5           d)  25968 : 6

    58427 + 40753            26883 – 7826            6247 x 2              36296 : 8

Giải

Bài 3. Một kho hàng có 8000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 3800 bóng đèn, lần sau chuyển đi 26000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn ? (giải bằng hai cách khác nhau)

Giải

Cách 1: số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu:

80000 – 38000 = 42000 (bóng đèn)

Số bóng đèn  còn lại sau khi chuyển lần hai:

42000 – 26000 = 16000 (bóng đèn)

Cách 2: số bóng đèn đã chuyển đi tất cả là:

38000 + 26000 = 64000 (bóng đèn)

Số bóng đèn  còn lại sau khi chuyển lần hai:

80000 – 64000 = 16000 (bóng đèn)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan