Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 157 trang 167 sgk Toán 3


Bài 1. Có 18 cái đĩa xếp đều vào 8 hộp Bài 2 Có 45 học sinh xếp thành 9 hàng đều nhau.Bài 3 Mỗi ô vuông là giá trị của biểu thức nào ?

Bài 1. Có 18 cái đĩa xếp đều vào 8 hộp. Hỏi 30 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế?

Giải

Số đĩa trong mỗi hộp là:

48 : 8  = 6 (đĩa)

Số hộp cần có để xếp hết 30 cái đĩa là:

30 : 6 = 5 (hộp)

Bài 2. Có 45  học sinh xếp thành 9 hàng đều nhau. Hỏi có 60 học sinh thì xếp thành bao nhiêu hàng  như thế?

Giải

Số học sinh trong mỗi hàng là:

45 : 9 = 5 (học sinh)

60 học sinh xếp thành số hàng là:

60 : 5 = 12 (hàng)

Bài 3.Mỗi ô vuông là giá trị của biểu thức nào ?

Học sinh có thể trả lời như sau:

4 là giá trị của biểu thức 56 : 7 : 2

8 là giá trị của biểu thức 4 x 8 : 4

12 là giá trị của biểu thức 48 : 8 x 2

3 là giá trị của biểu thức 48 : 8 : 2

36 là giá trị của biểu thức 36 : 3 x 3

loigiaihay.com