Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 76 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép toán thích hợp.

Bài 1: Tính:

                                      

a.               b.                c.                   d.                      đ.                   e.

Bài 2: Tính:

2 + 7 =                          4 + 5 =                    3 +  6 =                   8  + 1 =

0 + 9 =                          4 + 4 =                    1 + 7 =                    5 + 2 =

8 - 5 =                          7 - 4 =                     0 + 8 =                    6 - 1 =

Bài 3: Tính:

4 + 5 =                          6 + 3 =                     1 + 8 =

4 + 1 + 4 =                    6 + 1 + 2 =                1 + 2 + 6 =

4 + 2 + 3 =                    6 + 3 + 0 =                1 + 5 + 3 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a) 

b) 

Bài giải:

Bài 1: 

a. Kết quả bằng 9.

b. Kết quả bằng 8.

c. Kết quả bằng 9.

d. Kết quả bằng 9.

đ. Kết quả bằng 9.

e. Kết quả bằng 7.

Bài 2:

2 + 7 = 9                        4 + 5 = 9                    3 +  6 = 9                  8  + 1 = 9

0 + 9 = 9                        4 + 4 = 8                    1 + 7 = 8                   5 + 2 = 7

8 - 5 = 3                        7 - 4 = 3                     0 + 8 = 8                   6 - 1 = 5

Bài 3:

4 + 5 = 9                         6 + 3 = 9                      1 + 8 = 9

4 + 1 + 4 = 9                    6 + 1 + 2 = 9                1 + 2 + 6 = 9

4 + 2 + 3 = 9                    6 + 3 + 0 = 9                1 + 5 + 3 = 9

Bài 4: a) 8 + 1 = 9;                       b) 7 + 2 = 9.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan