Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 73, 74 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

                        

a.               b.               c.              d.                đ.             e.               f.

Bài 2: Tính:

1 + 7 =                           2 + 6 =                   4 + 4 =

8 - 1 =                           8 - 2 =                    8 -  4 = 

8 - 7 =                           8 - 6 =                    8 - 8 =

Bài 3: Tính:

8 - 4 =                              8 - 5 =                                    8 - 8 =

8 - 1 - 3 =                         8 - 2 - 3 =                               8 - 0 =

8 - 2 - 2 =                         8 - 1 - 4 =                               8 + 0 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

                

Hình 1                                                   Hình 2            

                   

Hình 3                                                   Hình 4

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả là 7.

b. Kết quả là 6.

c. Kết quả là 5.

d. Kết quả là 4.

đ. Kết quả là 3.

e. Kết quả là 2.

f. Kết quả là 1.

Bài 2:

1 + 7 = 8                         2 + 6 = 8                   4 + 4 = 8

8 - 1 = 7                         8 - 2 = 6                    8 -  4 = 4

8 - 7 = 1                         8 - 6 = 2                    8 - 8 = 0

Bài 3:

 8 - 4 =  4                            8 - 5 = 3                                 8 - 8 = 0

8 - 1 - 3 = 4                        8 - 2 - 3 = 3                             8 - 0 = 8

8 - 2 - 2 = 4                        8 - 1 - 4 = 3                             8 + 0 = 8

Bài 4:

Hình 1: 8 - 4 = 4

Hình 2: 8 - 3 = 5

Hình 3: 5 - 2 = 3

Hình 4: 8 - 6 = 2