Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 73, 74 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Tính, Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

                        

a.               b.               c.              d.                đ.             e.               f.

Bài 2: Tính:

1 + 7 =                           2 + 6 =                   4 + 4 =

8 - 1 =                           8 - 2 =                    8 -  4 = 

8 - 7 =                           8 - 6 =                    8 - 8 =

Bài 3: Tính:

8 - 4 =                              8 - 5 =                                    8 - 8 =

8 - 1 - 3 =                         8 - 2 - 3 =                               8 - 0 =

8 - 2 - 2 =                         8 - 1 - 4 =                               8 + 0 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

                

Hình 1                                                   Hình 2            

                   

Hình 3                                                   Hình 4

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả là 7.

b. Kết quả là 6.

c. Kết quả là 5.

d. Kết quả là 4.

đ. Kết quả là 3.

e. Kết quả là 2.

f. Kết quả là 1.

Bài 2:

1 + 7 = 8                         2 + 6 = 8                   4 + 4 = 8

8 - 1 = 7                         8 - 2 = 6                    8 -  4 = 4

8 - 7 = 1                         8 - 6 = 2                    8 - 8 = 0

Bài 3:

 8 - 4 =  4                            8 - 5 = 3                                 8 - 8 = 0

8 - 1 - 3 = 4                        8 - 2 - 3 = 3                             8 - 0 = 8

8 - 2 - 2 = 4                        8 - 1 - 4 = 3                             8 + 0 = 8

Bài 4:

Hình 1: 8 - 4 = 4

Hình 2: 8 - 3 = 5

Hình 3: 5 - 2 = 3

Hình 4: 8 - 6 = 2

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan