Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 08:36:14

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 69 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, bài 2: Tính, bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

                       

a.             b.             c.               d.                e.                f.

Bài 2: Tính:

7 - 6 =             7 - 3 =                  7 - 2 =                       7 - 4 = 

7 - 7 =             7 - 0 =                  7 - 5 =                       7 - 1 =

Bài 3: Tính:

7 - 3 - 2 =                        7 - 6 - 1 =                          7 - 4 - 2 =

7 - 5 - 1 =                        7 - 2 - 3 =                          7 - 4 - 3 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)                       b) 

Bài giải:

Bài 1:

a. Kết quả là 1.

b. Kết quả là 3.

c. Kết quả là 5.

d. Kết quả là 2.

đ. Kết quả là 6.

e. Kết quả là  0.

Bài 2:

7 - 6 = 1            7 - 3 = 4                 7 - 2 = 5                      7 - 4 = 3

7 - 7 = 0            7 - 0 = 7                 7 - 5 = 2                      7 - 1 = 6

Bài 3:

7 - 3 - 2 = 2                      7 - 6 - 1 =  0                        7 - 4 - 2 = 1

7 - 5 - 1 = 1                      7 - 2 - 3 = 2                         7 - 4 - 3 = 0

Bài 4:

a) 7 - 2 = 5.

b) 7 -3 = 4.