Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 64 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài 3: Số ?,Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

4 + 1 =                5 - 2 =               2 + 0 =              3 - 2 =                      1 - 1 =

2 + 3 =                5 - 3 =               4 - 2 =               2 - 0 =                    4 - 1 =

Bài 2: Tính:

3 + 1 + 1 =                2 + 2 + 0 =                  3 - 2 - 1 =

5 - 2 - 2 =                 4 - 1 - 2 =                   5 - 3 - 1 =

Bài 3: Số ?

3 + ... = 5                  4 - .... = 1                   3 - .... = 0

5 - .... = 4                 2 + .... = 2                   ....+ 2 = 2

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a)                     b) 

Bài giải:

Bài 1:

4 + 1 = 5              5 - 2 = 3               2 + 0 = 2             3 - 2 = 1               1 - 1 = 0

2 + 3 = 5              5 - 3 = 2              4 - 2 = 2              2 - 0 = 2               4 - 1 = 3

Bài 2:

3 + 1 + 1 = 5                2 + 2 + 0 = 4                3 - 2 - 1 = 0

5 - 2 - 2 = 1                4 - 1 - 2 = 1                  5 - 3 - 1 = 1

Bài 3: 

3 + 2 = 5                  4 - 3 = 1                   3 - 3 = 0

5 - 1 = 4                 2 + 0 =  2                   0 + 2 = 2

Bài 4:

a) 4 - 2 = 2.

b) 4 - 1 = 3.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan