Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 55 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính, Bài 2: Số ?

Bài 1: Tính:

1 + 2 =                    1 + 1 =                     1 + 2 =                   1 + 1 + 1 =

1 + 3 =                    2 -  1 =                     3 - 1 =                    3 - 1 - 1 =

1 + 4 =                    2 + 1 =                     3 - 2 =                    3 - 1 + 1 =

Bài 2: Số ?

         

a.                             b.                                 c.                                      d

Bài 3:  

1...1 = 2                2....1 = 3                     1....2 = 3                     1.....4 = 5

2...1 = 1                3....2 = 1                     3....1 = 2                     2.....2 = 4

Bài 4:

a)                         b) 

Bài giải:

Bài 1:

1 + 2 = 3                  1 + 1 = 2                    1 + 2 = 3                   1 + 1 + 1 = 3

1 + 3 = 4                  2 -  1 = 1                    3 - 1 = 2                    3 - 1 - 1 = 1

1 + 4 = 5                  2 + 1 = 3                    3 - 2 = 1                    3 - 1 + 1 = 3

Bài 2:

a. Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 1.

c. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 3.

Bài 3:

1 + 1 = 2                2 + 1 = 3                     1 + 2 = 3                     1 + 4 = 5

2 - 1 = 1                 3 - 2 = 1                      3 - 1 = 2                       2 + 2 = 4

Bài 4:

a) 1 + 1 = 2

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan