Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 48 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,Bài 2: Số ?,Bài 3: Tính, Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài 1: Tính:

                        

Bài 2: Số ?

                          

a.                           b.                              c.                                d.

                         

đ.                         e.                                f.                              g.

Bài 3: Tính:

1 + 1 + 1 = 3.

2  + 1 + 1 = 

1 + 2 + 1 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

Kết quả lần lượt là: 4, 3, 4, 3, 4.

Bài 2: 

b.Kết quả bằng 4 

c. Kết quả bằng 4

d. Kết quả bằng 4.

đ. Kết quả bằng 3.

e. Kết quả bằng 4.

f. Kết quả bằng 4.

g. Kết quả bằng 4.

Bài 3:

2  + 1 + 1 = 4

1 + 2 + 1 = 4

Bài 4:

Viết phép tính là: 1 + 3 = 4.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan