Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 47 sgk toán lớp 1


Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3:so sánh,Bài 4: Viết phép tính thích hợp.

Bài 1: Tính:

1 + 3 =                    3 + 1 =                    1 + 1 = 

2 + 2 =                    2 + 1 =                    1 + 2 =

Bài 2: Tính:

                                      

a.                b.                    c.                      d.                     e.

Bài 3: 

2 + 1....3                                4.....1 + 2

1 + 3....3                                4.....1 + 3

1 + 1....3                                4.....2 + 2

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài giải:

Bài 1:

1 + 3 = 4              3 + 1 = 4                  1 + 1 = 2

2 + 2 = 4              2 + 1 = 3                  1 + 2 = 3

Bài 2:

a. Kết quả bằng 4.

b. Kết quả bằng 4.

c. Kết quả bằng 3.

d. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 2.

Bài 3.

2 + 1 = 3                                4 > 1 + 2

1 + 3 > 3                                4 = 1 + 3

1 + 1 < 3                                4 = 2 + 2

Bài 4.

Viết phép tính: 1 + 3 = 4.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan