Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 179, 180 sgk toán lớp 4


Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D ,Bài 2: Tính,Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm,Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m.

Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là:

A.3                           B. 300                        C. 3000                        D. 30 000

b) Trong phép nhân

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 7208

B. 7038

C. 6928

D. 6938

c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây ?

A.                   B.                        C.                          D. 

d) Số thích hợp để viết vào ô trống của  là:

A. 1                   B. 4                         C. 9                         D. 36

e) Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4kg ?

A. 80                B. 50                        C. 40                        D. 20

Bài 2: Tính

a) 2 -   ;                               b)  +  x 

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay....m.....cm

b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long- Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm....thuộc thế kỉ.........

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng  chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

b) Tính diện tích của mảnh vườn.

Bài giải:

Bài 1:

a) Khoanh vào C

b) Khoanh vào B ;

c) Khoanh vào D ;

d) Khoanh vào A ;

e) Khoanh vào A ;

Bài 2:

a) 2 -  =  -  = 

b)   +  x  =  +  =  = 

Bài 3:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay 10 m 10 cm.

b)  Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long- Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm 1010 thuộc thế kỉ XI.

Bài 4:

a) 

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

Chiều dài mảnh vườn là:

24 : 3 x 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

40 - 24 = 16 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

40 x 16 = 640 (m2)

Đáp số: a) 40m; 16m

           b) 640 m2.