Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 170 sgk toán lớp 4


Bài 1: Phân số thứ nhất là , phân số thứ hai là ,Bài 2: Số ?,Bài 3: Tính,Bài 4: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước,

Bài 1: Phân số thứ nhất là , phân số thứ hai là . Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

Bài 2: Số ?

a)         

b) 

Bài 3: Tính:

a)  +  -  ;                  x  :  ;                     :  x  .

b)  -   +  ;                  x   +  ;                   :   - 

Bài 4: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được  bể, giờ thứ hai chảy được  bể.

a) Hỏi sau 2 giờ vòi nước đó chảy vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng  bể thì số nước còn lại là mấy phần bể ?

Bài giải:

Bài 1:

Tính tổng:  +  =  +  = 

Tính hiệu:  -   =  +  = 

Tính tích:  x  = 

Tính thương:   :   =   x  =  = 

Bài 2:

a) Cột thứ nhất:  -  =  -  = , viết  vào ô trống.

Cột thứ hai:  +  =  +  =  = , viết  vào ô trống.

Cột thứ ba:  -  =  -  = , viết  vào ô trống.

b) Cột thứ nhất:  x  = , viết  vào ô trống.

Cột thứ hai:  :  =  x  = , viết  vào ô trống.

Cột thứ ba:  :  =   x  = , viết  vào ô trống.

Bài 3:

a)  +  -  =  +  -  =  -  = 
 
  x  :  =  :  =  x  = 
 
  :  x  =  x  x   = 1 x   =  
 
b)   -   +   =  -  +  =  +  = 
 
  x   +  =  +  =  +  = 
 
   :   -  =  x  -   =  -  = 
 
Bài 4: 
a) Sau hai giờ vòi nước chảy được là:
 +  =  (bể)
b) Số phần nước còn lại sau khi dùng  bể là:
 -  =  (bể)
Đáp số: a)  bể         ; b)  bể.