Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 169 sgk toán lớp 4


Bài 1: Tính bằng hai cách. Bài 2. Tính. Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1: Tính bằng hai cách:

a) ( + ) x  ;

b)  x  -   x  ;

c) ( -  ) : ;

d)  :  +  : 

Bài 2: Tính:

a) ;                         b)  x  x  : ;

c)  ;              d)  x  x  :   .

Bài 3: Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo hết  tấm vải đỏ. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy ?

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho 

Số thích hợp để viết vào ô trống là:
A. 1
B. 4
C. 5
D. 20
Bài giải:
Bài 1:
a) Cách 2 : ( + ) x  =  x    =   
Cách 2: ( + ) x  =  x    +  x   =  +  =  =