Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 168, 169 sgk toán lớp 4


Bài 1: Tính,Bài 2: Tìm x,Bài 3: Tính,Bài 4: Một tờ giấy hình vuông có cạnh m,

Bài 1: Tính:

a)  x  ;                :  ;              :  ;                    x  

b)   x 2 ;              :  ;            : 2 ;                  2 x  ;

c) 4 x  ;                  :    ;               : 4 ;                    x 4.

Bài 2: Tìm x:

a)    x X =   

b)  : X = 

c) X :  = 22.

Bài 3: Tính:

a)  x  ;

b)    :   ;

c)  x  x  ;

d) 

Bài 4: Một tờ giấy hình vuông có cạnh m.

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

b) Bạn An cắt tờ giấy đó thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh m thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông ?

c) Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài m và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó. Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật.

Bài giải:

Bài 1:

a)   x  = ;                               :  =   x  =  

 :   =  x  =  ;                      x  =  

b)  x 2 =  ;                               :  =    x  = 2

     : 2  =  =  ;                 2 x  =  = 

Bài 2:

 a)   x X  =   

        X =   -   

        X = 

b)  : X = 

         X =    : 

         X = 

c)  X :  = 22

            X = 22 x 

            X = 14

Bài 3:

a)  x   = 1

b)    :   = 1

c)  x  x  =  = 

d)  = 

Bài 4:

a) Chu vi tờ giấy hình vuông là:

 x 4 =  (m)

Diện tích tờ giấy hình vuông là:

  x   =  (m2)

b) Diện tích một ô vuông:

 x  =    (m2

Số ô vuông cắt được là:

 :  = 25 (ô vuông)

c) Chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật là:

 :  =  (m)

Đáp số: a) Chu vi:  m; diện tích:  m2