Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 160 sgk toán lớp 2


Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài 3: Tính nhẩm,Bài 4: Đặt tính rồi tính.

Bài 1: Tính:

                         

a.                   b.                   c.                    d.                   e.

Bài 2: Tính:

                         

f.                  g.                  h.                     i.                   j.

Bài 3: Tính nhẩm:

700 + 300 =                      800 + 200 =                     500 + 500 =

1000 - 30 =                      1000 - 200 =                   1000 - 500 =

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 351 + 216 ;                     427 + 142 ;                        516 + 173

b) 876 - 231 ;                     999 - 542 ;                         505 - 304

Bài giải:

Bài 1: a. Kết quả bằng 63.

b. Kết quả bằng 63.

c. Kết quả bằng 83.

d. Kết quả bằng 90.

e. Kết quả bằng 62.

Bài 2:

f. Kết quả bằng 66.

g. Kết quả bằng 46.

h. Kết quả bằng 47.

i. Kết quả bằng 36.

j. Kết quả bằng 65.

Bài 3: 

700 + 300 = 1000                     800 + 200 = 1000                 500 + 500 = 1000

1000 - 300 = 700                    1000 - 200 = 800                  1000 - 500 = 500

Bài 4:

a) 

b)