Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 115 sgk toán lớp 1


Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán,Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán,Bài 3: Viết tiếp câu hỏi để có bài toán,Bài 4: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán.

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Bài toán: Có...bạn, có thêm...bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn ?

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán:

Bài toán: Có...con thỏ, có thêm...con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ ?

Bài 3: Viết tiếp câu hỏi để có bài toán:

Bài toán: Có 1 gà mẹ và 7 gà con.

Hỏi................................?

Bài 4: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán:

Bài toán: Có...con chim đậu trên cành, có thêm....con chim bay đến.

Hỏi.....................................................................................?

Bài giải:

Bài 1:

Bài toán: Có 1 bạn, có thêm 3 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn ?

Bài 2:

Bài toán: Có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ ?

Bài 3:

Bài toán: Có 1 gà mẹ và 7 gà con.

Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà ?

Bài 4:

Bài toán: Có 2 con chim đậu trên cành, có thêm 4 con chim bay đến.

Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim ?

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan