Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 99 trang 101 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Bài 1 điền dấu thích hợp bài 2 bài 3 viết số bài 4 tìm trung điểm của đoạn thẳng

Bài 1 . Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm < , > = 

a) 7766…7676                b)1000g…1 kg

    8453…8435                  950g…1kg

    9102….9120                1 km….1200 m

    5005…4905                100 phút….1 giờ 30 phút

Giải

a) 7766 > 7676                      b)1000g = 1 kg

   8453 > 8435                        950g < 1kg

   9102 < 9120                        1 km < 1200 m

   5005 > 4905                        100 phút > 1 giờ 30 phút (1 giờ 10 phút  = 90 phút)

Bài 2. Viết các số 4208, 4802, 4280, 4082

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Giải

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

4082, 4208, 4280, 4802

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

4802, 4280, 4208, 4082

Bài 3. Viết

Số bé nhất có ba chữ số

Số lớn nhất có ba chữ số

Số bé nhất có bốn chữ số

Số lớn nhất có bốn chữ số

Giải

Số bé nhất có ba chữ số là : 100

Số lớn nhất có ba chữ số : 999

Số bé nhất có bốn chữ số: 1000

Số lớn nhất có bốn chữ số:9999

Bài 4. Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào?

Trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số nào?

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan