Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 88 trang 89 sgk Toán 3


Bài 1 tính chu vi hình chữ nhật bài 2 khung của một bức tranh hình vuông có cạnh 50cm bài 3, 4 tính chu vi của hình chữ nhật

1.Tính chu vi hình chữ nhật có

Chiều dài 30m và chiều rộng 20m

Chiều dài 15cm và chiều rộng 8cm

Giải

Chu vi hình chữ nhật là :

(30 + 20 ) x 2 = 100 (m)

(15 + 8) x 2 = 46 (cm)

2.Khung của một bức tranh hình vuông có cạnh 50cm. Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét ?

Giải

Chu vi khung của bức tranh hình vuông là :

50 x 4 = 200 (cm)

200cm = 2m

3.Tính cạnh hình vuông biết chu vi hình vuông đó là 24 cm

Giải

Cạnh của hình vuông là :

24 : 4 = 6 (cm)

4.Tính chiều dài hình chữ nhật, biết nửa chu vi hình chữ nhật là 6om và chiều rộng của 20cm.

Giải

Chiều dài của hình chữ nhật là :

60 – 20 = 40 (cm)