Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 82 trang 82 sgk Toán 3


Bài 1 bài 2 tính giá trị của biểu thức bài 3 điền vào chỗ chấm bài 4 xếp thành hình cái nhà

1.Tính giá trị của biểu thức:

238 – (55 – 35)

175 – (30 + 20)

84 : (4 : 2)

(72 + 18) x 3

Giải

238 – (55 – 35) = 238 – 20 = 218

175 – (30 + 20) = 175 – 50 = 125

84 : (4 : 2) = 84 : 2 = 42

(72 + 18) x 3 = 90 x 3 = 270.

2.Tính giá trị của biểu thức:

a) (421 – 200) x 2

421 – 200 x 2

b) 90 + 9 : 9

(90 + 9) : 9

c) 48 x 4 : 2

48 x ( 4 : 2)

d) 67 – (27 + 10)

67 – 27 + 10

Giải:

a) (421 – 200) x 2 = 221 x 2 = 442

421 – 200 x 2 = 421 – 400 = 21

b) 90 + 9 : 9 = 90 + 1 = 91

( 90 + 9) : 9 = 99 : 9 = 11

c) 48 x 4 : 2 = 192 : 2 = 96

48 x ( 4 : 2) = 48 x 2 = 96

d) 67 – (27 + 10) = 67 – 37 = 30

67 – 27 + 10 = 40 + 10 = 50.

3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

(12 + 11) x 3 ...45                        30... (70 + 23) : 3

11 + (52 - 22)...41                        120...484 : (2 + 2)

Giải

(12 + 11) x 3 > 45                        30 < (70 + 23) : 3

11 + (52 - 22) = 41                        120 < 484 : (2 + 2)

4. Cho 8 hình tam giác mỗi hình như hình bên hãy xếp thành hình cái nhà

Giải

Có thể xếp như sau: