Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 62 trang 62 sgk Toán 3


Viết vào ô trống theo mẫu :

1. Viết vào ô trống  theo mẫu :

Số lớn

12

18

32

35

70

Số bé

3

6

4

7

7

Số lớn gấp mấy lần số bé

4

 

 

 

 

Số bé bằng một phần mấy số lớn

 

 

 

 

 Giải :

Số lớn

12

18

32

35

70

Số bé

3

6

4

7

7

Số lớn gấp mấy lần số bé

4

3

8

5

10

Số bé bằng một phần mấy số lớn

 

 

 

 

 2. Có 7 con trâu, số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ?

Giải :

Số con bò là :

7 + 28 = 335 (con)

Số con bò gấp số con trâu một số lần là :

35 : 7 = 5 (lần)

Vậy số trâu bằng    số bò.

3. Đàn vịt có 48 con, trong đó có  số vịt đang bơi ở dưới ao. Hỏi trên bờ có bao nhiêu con vịt ?

Giải :

Số con vịt đang bơi dưới ao là :

48 : 8 = 6 (con)

Số con vịt ở trên bờ là :

48 :  6 = 42 (con).

4.  Xếp 4 hình tam giác thành hình sau (xem hình vẽ)

Bài viết liên quan