Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 54 trang 54 sgk Toán 3


Bài 1 bài 2 tính nhẩm bài 3 từ cột dây điện dài 50m bài 4 điền vào dấu ba chấm

1.Tính nhẩm

8 x 1 =                   8 x 5 =             8 x 0 =                8 x 8 =

8 x 2 =                  8 x 4 =              8 x 6 =                8 x 9 =

8 x 3 =                  8 x 7 =            8 x 10 =               

b)

8 x 2 =                   8 x 4 =             8 x 6 =                8 x 7 =

2 x 8 =                  4 x 8 =              6 x 8 =                7 x 8 =

Giải:

8 x 1 =      8             8 x 5 =    40         8 x 0 =     0           8 x 8 = 64

8 x 2 =  16                8 x 4 =    32          8 x 6 =   48             8 x 9 =72

8 x 3 =   24               8 x 7 =    56        8 x 10 =    80           

b)

8 x 2 =      16             8 x 4 = 32            8 x 6 =     48         8 x 7 = 56

2 x 8 =    16              4 x 8 =    32          6 x 8 =  48              7 x 8 = 56

( có thể nhận xét như sau: Trong phép nhân khi đổi vị trí các thừa số thì tích không đổi).

Bài 2.Tính:

a) 8 x 3 + 8     b) 8 x 8 + 8

 8 x 4 + 8             8 x 9 + 8

Giải:

a) 8 x 3 + 8 = 24 + 8 = 32

8       x 8 + 8 = 64 + 8 = 72

b) 8 x 4 + 8  = 32 + 8 = 40

   8 x 9 + 8 = 72 + 8 = 80.

Bài 3.Từ cuộn dây điện dài 50 m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8 m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét ?

Giải:

Số mét dây điện cắt đi là”

8 x 4 = 32 (m)

Số mét dây điện còn lại là:

50 – 32 = 18 (m)

Bài 4 .Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)     Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :……………….= 24 (ô vuông)

b)     Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:……………..= 24 (ô vuông)

Nhận xét:

Bài giải:

Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật  là

8       x 3 = 24 (ô vuông)

 có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

3 x 8 = 24 (ô vuông)

Nhận xét : 8 x 3 = 3 x 8

( khi đổi chỗ hai thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi).