Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 26 trang 26 sgk Toán 3


Bài 1 tính bài 2 Vân làm được 30 bông hoa bài 3 có 28 học sinh đang tập bơi...

Bài 1

a)  của: 12 cm; 18 kg; 10 l   

 của:  24m; 30 giờ; 54  ngày.

Giải:

a)

+   của  12 cm là 12 : 2 = 6 (cm)

 +   của 18 kg là 18 : 2 = 9 ( kg)

 +  của 10 lít là 10 : 2 = 5 (lít).

b)

 +  của 24 m là 24 : 6 = 4 (m)

 của 30 giờ là 30 : 6 = 5 (giờ)

 của 54 ngày là 54 : 6 = 9 ( ngày).

Bài 2.  Vân làm được 30 bông hoa bằng giấy, Vân tặng bạn  số bông hoa đó. Hỏi Vân tặng bạn bao nhiêu bông hoa?

Giải:

Vân tặng bạn số bông hoa là:

30 : 6 = 5 ( bông hoa).

Bài 3. Có 28 học sinh đang tập bơi,  số học sinh đó là học sinh lớp 3A. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh đang tập bơi?

Giải:

Số học sinh đang tập bơi là:

28 : 4 = 7( học sinh)

BÀi 4. Đã tô màu vào  số ô vuông của hình nào?

Giải:

Nhận xét - Mỗi hình đã cho đều có 10 ô vuông.

 số ô vuông của mỗi hình gồm: 10 : 5 = 2 ( ô vuông)

- Hình 2 và hình 4 có 2 ô vuông đã tô màu.

Vậy đã tô màu vào  số ô vuông của hình 2 và hình 4.