Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 165 trang 172 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Bài 1. Tính nhẩm Bài 2. Đặt tính rồi tính Bài 3. Một cửa hàng có 6450 lít dầu bài 4 điền vào ô trống

Bài 1. Tính nhẩm

a) 3000 + 2000 x 2                (3000 + 2000 ) x 2 =

b) 14000 – 8000 : 2             (14000 – 8000 ) : 2 =

Giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

3000 + 2000 x 2  = 7000            

 (3000 + 2000 ) x 2 = 10000

14000 – 8000 : 2   = 10000

 (14000 – 8000 ) : 2 = 3000

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 998 + 5002; 3058 x 6              b) 8000 – 25; 5749 x 4

c) 5821 + 2934 + 125                   d) 10712 : 4

   3524 + 2191 + 4285                        29999 : 5

Giải

Bài 3. Một cửa hàng có 6450 lít dầu, đã bán 1: 3 số lít dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Giải

Số lít dầu cửa hàng đã bán là:

6450 : 3 = 2150 (lít)

Số lít dầu cửa hàng còn lại là:

6450 – 2150 = 4300 (lít)

Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan