Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 148 trang 159 sgk Toán 3


Bài 1 tính nhẩm bài 2 đặt tính rồi tính bài 3 một trại sản xuất mật ong bài 4 điền số thích hợp

Bài 1. Tính nhẩm 

Cách làm : 90000 – 50000 = ?

Nhẩm : 9 chục nghìn – 5 chục nghìn = 4 chục nghìn

Vậy 90000 – 50000 = 40000

a) 60000 – 30000 =                               b)   80000 -  50000 =

    100000 – 40000 =                                   100000 – 70000 =

Giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

a)60000 – 30000 =      30000                     b) 80000 -  50000 = 30000

 100000 – 40000 =        60000                        100000 – 70000 = 30000

Bài 2. Đặt tính rồi tính

81981 – 45245 =             b) 93644 – 26107

86296 – 74951                  65900 – 245

Bài 3. Một trại nuôi ong sản xuất được 23560l mật ong và đã bán được 21800l mật ong. Hỏi trại nuôi ong đó còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

Giải

Số lít mật ong còn lại là :

23560 – 21800 =  1760 (lít)

Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Chữ số thích hợp viết vào ô trống là

A.8

C.9

D.4

D.6

Hãy nêu tên bốn tháng, mỗi tháng đều có 30 ngày

b) Bốn tháng mỗi tháng đều có 30 ngày là :

A.Tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 6

B.Tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10

C.Tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tháng 11

D.Tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11

Giải

a) Khoanh tròn vào chữ C

b) Khoanh tròn vào chữ D

loigiaihay.com