Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 133 trang 145 sgk Toán 3

Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

Bài 1 bài 2 viết theo mẫu bài 3 điền số thích hợp bài 4 tính nhẩm

Bài 1. Viết theo mẫu

Viết số

Dọc số

16305

Mười sáu nghìn ba trăm linh năm

16500

 

62007

 

62070

 

71010

 

71001

 

Giải

Viết số

Dọc số

16305

Mười sáu nghìn ba trăm linh năm

16500

Mười sáu nghìn năm trăm

62007

Sáu mươi hai nghìn không trăm linh bảy

62070

Sáu mươi hai nghìn không trăm bảy mươi

71010

Bảy mươi mốt nghìn không trăm mười

71001

Bảy mươi mốt nghìn không trăm linh một

 

Bài 2. Viết theo mẫu

Đọc số

Viết số

Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm

87115

Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm

 

Tám mươi bảy nghìn không trăm linh một

 

Tám mươi bảy nghìn năm trăm

 

Tám mươi bảy nghìn

 

Giải

Đọc số

Viết số

Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm

87115

Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm

87105

Tám mươi bảy nghìn không trăm linh một

87001

Tám mươi bảy nghìn năm trăm

87500

Tám mươi bảy nghìn

87000

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống

 Bài 4. Tính nhẩm

4000 + 500 =                 4000 – (2000 – 1000) =

6500 – 500 =                    4000 – 2000 + 1000 =

300 + 2000  x 2 =              8000 – 4000 x 2 =

1000 + 6000 : 2 =                 (8000 – 4000) x 2 =

Giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

4000 + 500 = 45000                      4000 – ( 2000 – 1000 ) = 3000

300 + 2000 x 2 = 4300                          8000 – 4000 x 2 = 0

1000 + 6000 : 2 = 4000                   (8000 – 4000) x 2 = 8000

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan