Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 131 trang 142 sgk Toán 3


Bài 1 bài 2 Viết theo mẫu bài 3 số bài 4 điền vào trục số

Bài 1. Viết theo mẫu

 Giải

 

Bài 2. Viết theo mẫu

Viết số

Đọc số

31942

Ba mươi mốt nghìn chín trăm bốn mươi hai

97145

 

 

Hai mươi bảy nghìn một trăm năm mươi lăm

63211

 

 

Tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi mốt

Giải

Viết số

Đọc số

31942

Ba mươi mốt nghìn chín trăm bốn mươi hai

97145

Chín mươi bảy nghìn một trăm bốn mươi lăm

27155

Hai mươi bảy nghìn một trăm năm mươi lăm

63211

Sáu mươi ba nghìn hai trăm mười một

89371

Tám mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi mốt

Bài 3. Số

36520 ; 35521 ; .. ; … ;… ;36525 ;…

48183 ; 48184 ;… ;.. ;48187 ;… ;…

81317 ;… ;… ;… ; 81321 ;.. ;..

Giải

36520 ; 36521 ; 36522 ; 36523 ; 36524 ; 36525 ; 36526

48183 ; 48184 ;48185; 48186 ; 48187 ; 48188; 48189

81317 ;81317 ; 81319; 81320 ;  81321 ; 81322 ; 81323

Bài 4. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch :

loigiaihay.com