Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 125 trang 132 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

Bài 1. Chiếc ví nào có nhiều tiền nhất?bài 2 bài 3 xem tranh rồi trả lời câu hỏi bài 4 mua một hộp sữa hết 67000 đồng

Bài 1. Chiếc ví nào có nhiều tiền nhất?

 


Chiếc ví a có 6300 đồng,  chiếc ví b có 3600 đồng

Chiếc ví c có 10 000 đồng,  chiếc ví d có 9700 đồng

Ta có: 3600 đồng < 6300 đồng < 9700 đồng < 10 000 đồng

Vậy chiếc ví c có nhiều tiền nhất

Bài 2. Phải lấy ra các tờ giấy bạc nào để được số tiền ở bên phải


Giải

Phải lấy ra một tờ 2000 đồng, một tờ 1000 đồng, một tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3600 đồng

Hoặc: Lấy ba tờ 1000 đồng, một tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3600 đồng

Phải lấy ra một tờ 5000 đồng, một tờ 2000 đồng  và một tờ 500 đồng để được 7500 đồng

Hoặc: một tờ 5000 đồng, một tờ 2000 đồng  và hai tờ 200 đồng và một tờ 100 đồng để được 7500 đồng.

Lấy một tờ 2000 đồng, một tờ 1000 đồng và một tờ 100 đồng để được 3100 đồng

Hoặc : Một tờ 2000 đồng, hai tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3100 đồng

Bài 3. Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau:

 

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một đồ vật nào?

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua những đồ vật nào?

Giải

a) Mai có 3000 đồng, Mai có vừa đủ tiền để mua một cái kẹo

b) Nam có 7000 đồng. Nam có vừa đủ tiền để mua 1 hộp sáp màu và 1 cái thước kẻ, hoặc mua 1 cái bút máy và 1 cái kẹo

Bài 4. Mẹ mua một hộp sữa hết 6700 đồng và một gói kẹo hêt 2300 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 10 000 đồng. hỏi cô bán hàng phải trả lại bao nhiêu tiền?

Giải

Mẹ mua hết số tiền là:

6700 + 2300 = 9000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại số tiền là:

10 000 – 9000 = 1000 (đồng)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan